Scheidingsmediator Leerdam | Goedkoper scheiden

Wanneer u en uw partner hebben besloten om te gaan scheiden in Leerdam staat u voor de keuze om dit met een advocaat of scheidingsmediator te doen. Een scheiding via advocaten loopt maar al te vaak uit op een gevecht. Langdurig, kostbaar en met een onvoorspelbare uitkomst, onnodig beschadigde verhoudingen en kinderen die in de knel komen. Scheiden met een mediator in Leerdam heeft de laatste jaren in populariteit toegenomen omdat het goedkoper is en het proces minder lang duurt. Toch liggen ook de uurtarieven van mediators niet vast en rekent elke scheidingsmediator een ander tarief. Onze website is een initiatief voor mensen die met een scheidingsmediator willen scheiden, maar eerst de prijzen willen vergelijken.

Snel vergelijken, dat scheelt behoorlijk!


Wij bieden een offerteservice aan waarmee u de uurtarieven van mediators uit uw omgeving kan vergelijken. Dit loont behoorlijk want de prijzen van scheidingsmediators kunnen soms wel 40% van elkaar verschillen. Via het contactformulier op de offertepagina vraagt u eenvoudig en snel tot maximaal 5 prijsoffertes op. Het aanvragen is gratis en verplicht u tot niets. Zit er niet voor u tussen dan kunt u altijd nog een andere partij inschakelen.

Vergelijk uurtarieven van scheidingsmediators

> Vraag nu offertes aan!

Een offerteaanvraag is gratis en verplicht u tot niets.


Samen scheiden is een lastige stap

Een scheiding kan veel emoties en spanningen veroorzaken. Mensen die gaan scheiden in Leerdam, hebben behoefte aan duidelijkheid, zekerheid en vooral rust. Het is om meerdere redenen begrijpelijk dat mensen de knoop niet durven door te hakken om te gaan scheiden. Veelvoorkomende vragen zijn: “Hoe zit het met onze koopwoning in Leerdam?”, “Hoe zit het met de kinderen?”, “Hoeveel alimentatie moet ik gaan betalen?”, “Wie gaat waar wonen?”, “Heb ik na de scheiding voldoende geld om van te leven?”, “Waar heb ik recht op?” en “Wat is eerlijk?”.

Wij hebben voor u een uitgebreide informatiepagina samengesteld waar al uw vragen beantwoord kunnen worden. Klik op onze inhoudsopgave om snel naar een onderwerp te springen.

Wanneer is een scheidingsmediator wel de juiste optie?


Mediation werkt vanuit de belangen van alle betrokkenen – ook en met name die van de kinderen. Niet winnen of verliezen, maar het oplossen van de problemen staat centraal. Dat heeft echt een langere “houdbaarheidsdatum” dan een van boven opgelegde (rechterlijke) beslissing. Het tempo bepaalt u zelf, de uitkomst ook, de kosten zijn beheersbaar en transparant.

Redenen om wel te kiezen voor een scheidingsmediator in Leerdam zijn: u en uw partner stellen de belangen van de kinderen voorop. Veiligheid en vertrouwelijkheid zijn voor u beiden belangrijke uitgangspunten. Het onnodig elkaar en anderen pijn doen willen beperken, samen een oplossing bedenken waar iedereen blij is.


scheidingsmediator Leerdam

Wanneer is scheidingsmediation geen optie?

Een stap naar de rechter met ieder een eigen advocaat achter de hand is soms een noodzakelijk kwaad om uw echtscheiding te regelen. Deze traditionele manier van scheiden is langdurig en meestal erg kostbaar. Steeds meer mensen die gaan scheiden, kiezen bewust voor mediation. In Leerdam is scheidingsmediation echter niet geschikt voor scheidende stellen die niet meer met elkaar kunnen of willen praten en waar sprake is van een vechtscheiding.

Wat is mediation in algemene zin?

Mediation is een vorm van conflictbeslechting waarbij een door beiden geaccepteerde derde (de scheidingsmediator) partijen helpt om het conflict dat tussen hen is ontstaan op een voor beide partijen acceptabele en bevredigende manier op te lossen of hanteerbaar te maken. De mediator is geen rechter of arbiter die beslist wie gelijk heeft. Hij fungeert als een strikt neutrale partij tussen betrokken cliënten.

Mediation in het kort(*):

 • conflictkwestie vaststellen in de mediationovereenkomst
 • verschillende standpunten verkennen
 • individuele belangen en behoeften benoemen
 • gezamenlijke belangen en behoeften vaststellen
 • prioriteitsvolgorde bepalen
 • oplossingen zoeken voor tegenstrijdige behoeften en belangen
 • eigen voorstellen controleren op bruikbaarheid en haalbaarheid
 • besluiten nemen, eventueel vastleggen in een vaststellingsovereenkomst

(*) – dit geeft een globaal idee en kan vanaf geweken worden.

De voordelen van scheidingsmediation

Mediation heeft meerdere voordelen ten opzichte van andere vormen om te scheiden. Er zijn vier voordelen die er echt uitspringen en daar gaan we hieronder dieper op in.

Partijen komen er samen uit

Partijen bedenken samen een oplossing voor hun conflict waarbij een win-win uitgangspunt is. Hierdoor wordt de kracht en de duurzaamheid van de oplossing versterkt. Bij oplossing van het conflict door een derde (bijvoorbeeld de rechter) is de kans groot dat partijen verder uit elkaar komen te staan en dat hun onderlinge relatie verslechtert. Een win-lose, er is altijd een partij die verliest. Bij mediation daarentegen wordt in bijna alle gevallen een verbetering, een investering in de relatie bereikt.

Een beter passende oplossing

Partijen die gezamenlijk naar een oplossing zoeken weten een resultaat te bereiken dat beter past en wellicht ook veel meer te bieden heeft dan een doorgehakte knoop. Partijen zijn meestal voor hun concrete situatie de meest deskundigen, zodat zij ook het beste weten wat mogelijke oplossingen zijn voor de problemen die zij hebben. Een compromis is vaak niet meer dan een half/half oplossing. Bij mediation wordt meestal een win-win oplossing bereikt.

Een oplossing in korte tijd

Niets is zo vervelend als een zich voortslepend conflict tussen mensen. Er is vaak grote behoefte aan duidelijkheid over de toekomst. Wanneer een rechter de knoop moet doorhakken kan dit maanden tot jaren duren. Mediation gaat veel sneller. Bij mediation varieert de totale doorlooptijd van enkele weken tot enkele maanden.

Kosten blijven beperkt

Wanneer beide partijen ieder een advocaat nemen dan kunnen de kosten snel oplopen. De kosten van een procedure bij de rechtbank zijn helemaal aanzienlijk. Kies je voor mediation dan worden de totale kosten gedeeld door de andere partij. Daarnaast is het uurtarief van een scheidingsmediator doorgaans iets lager dan het uurtarief van een advocaat.

Hoe verloopt een mediationtraject?

U bent het er beide over eens dat bemiddeling een verstandige aanpak is. ook bent u bereid actief deel te nemen en de kosten gezamenlijk te delen. In een intakegesprek gaat de bemiddelaar samen met u na wat u, bijvoorbeeld ten aanzien van de kinderen geregeld wilt zien. Besproken wordt waarover u het wel en niet eens bent en wat daarvan de gevolgen zijn voor de korte en lange termijn. Indien partijen bereid zijn zich aan de regels voor bemiddeling te houden (o.a. het ‘bevriezen’ van eventuele juridische procedures) worden afspraken gemaakt over vervolggesprekken (meestal zijn 2 tot 5 gesprekken voldoende). Hierin zal speciaal aandacht besteed worden aan knelpunten die aanvaardbare en leefbare afspraken in de weg kunnen staan. Wanneer het nodig is, kunnen afspraken gemaakt worden over het (tijdelijk) inschakelen van andere deskundigen (bijv. therapeuten, taxateurs). Een bemiddelaar helpt bij het gezamenlijk maken van afspraken en let erop dat de afspraken die gemaakt worden levensvatbaar zijn. Het resultaat van de bemiddeling zal schriftelijk worden vastgelegd. Eventueel volgt een administratieve en juridische afronding van de procedure.

Scheidingsmediation voor een goede afwikkeling

Mediation is een goede manier om ouders al in een vroeg stadium van de echtscheiding samen de verantwoordelijkheid te geven voor een goede afwikkeling van de scheiding. Ouders zullen zich meer inzetten om afspraken na te leven als ze deze zelf hebben opgesteld, dan wanneer deze opgelegd zijn door een rechter. Scheidingsmediation heeft als resultaat dat kinderen minder schade ondervinden van de scheiding, omdat ze ervaren dat hun ouders hun best doen om het voor hen zo goed mogelijk te regelen. Een geslaagd mediationproces creëert ruimte en geeft ouders vertrouwen in elkaar. Na uw scheiding blijft u normaal gesproken beiden het gezamenlijk ouderlijk gezag behouden. Gezamenlijk gezag betekent dat zowel de vader als de moeder gelijke rechten en plichten hebben ten aanzien van hun kroost. Deze hebben het recht om contact te houden met beide ouders en door hen opgevoed te worden.

Mediationovereenkomst

De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een zeer ervaren en deskundige mediator, in een veilige omgeving waarin vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en – tot het scheidingsconvenant getekend is – vrijblijvendheid de regels zijn. Dat staat in de mediationovereenkomst, die u van tevoren toegestuurd krijgt en tijdens het eerste gesprek getekend wordt. Die afspraken en regels maken van scheidingsmediation een vertrouwelijke en veilige “setting”.

Wat is een echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant, ook wel een echtscheidingsovereenkomst genoemd, maken u en uw ex-partner afspraken bij de scheiding. Dit convenant kan door uzelf, door uw advocaat of door bijvoorbeeld een mediator worden opgesteld. In dit document wordt bijvoorbeeld genoteerd wat de afspraken zijn rondom de betaling van de alimentatie. Als er kinderen in het spel zijn dan worden de afspraken over de kinderen opgenomen in het Ouderschapsplan in het echtscheidingsconvenant. Een advocaat kan het convenant opsturen naar de rechter en vragen om deze vast te stellen. De afspraken die in het convenant staan zijn dan vastgelegd.

Kiezen voor een advocaat of mediator scheiding in Leerdam?

Kunt u nog met uw ex-partner door één deur of heeft de scheiding er zo ingehakt dat jullie elkaar niet meer kunnen zien of horen? Als dat eerste het geval is dan is het raadzaam om te kiezen voor een mediator. Het proces duurt dan namelijk minder lang en is goedkoper. Waar u en uw ex-partner bij het kiezen van een proces met een advocaat beiden een hoge rekening moeten betalen, kunnen jullie bij een mediator één rekening door twee delen. Dus: is uw vertrouwen volledig beschaamd en lopen de emoties bij het zien van uw ex-partner te hoog op? Dan is het niet anders en doet u er beiden goed aan om een advocaat te nemen. Bent u echter nog wel ‘on speaking terms’ met uw ex? Kies dan voor de snellere en goedkopere optie: mediation.

Scheidingsmediation: de 7 principes

Vrijwilligheid

Elk van de betrokkenen (ook de scheidingsmediator) kan op ieder moment de mediation beëindigen. Dat gebeurt in principe in een gezamenlijke slotsessie. De geheimhoudingsverplichting blijft gelden, evenals de betalingsverplichting van de facturen.

Vertrouwelijkheid

Mondelinge en schriftelijke informatie die in en door de scheidingsmediation bekend wordt, is vertrouwelijk en mag niet aan de rechter worden voorgelegd. Dat wordt anders als de mediation heeft geleid tot schriftelijk vastgelegde, ondertekende afspraken (scheidingsconvenant, ouderschapsplan). Mocht daarna een probleem rijzen, dan kan met de verslagen en andere stukken die in de scheidingsmediation zijn geproduceerd, aangetoond worden wat de achterliggende bedoeling is geweest.

Vrijblijvendheid

Voorstellen, afspraken en toezeggingen die tijdens de mediation worden gedaan, zijn niet bindend en vallen onder de vertrouwelijkheid, evenals verslagen en andere specifieke stukken. Bij de rechter kan daarop (mocht het ooit onverhoopt tot een procedure komen) geen beroep worden gedaan. Pas op schrift gestelde, door beiden ondertekende (deel)afspraken zijn in scheidingsmediation bindend.

Transparantie en informed consent

Alle informatie die nodig is voor “informed consent” moet op tafel komen. Alleen iemand die zowel juridisch als financieel zijn/haar positie kent, kan immers een weloverwogen beslissing nemen. De partners zijn verplicht te zorgen voor de benodigde (financiële) documenten. De scheidingsmediator zorgt voor alle – neutrale – juridische en financiële informatie. Zo nodig wordt – in overleg – advies van een externe deskundige ingewonnen.


scheidingsmediation Leerdam

Neutraliteit en onpartijdigheid

De rol van de scheidingsmediator in Leerdam is, te begeleiden en te informeren vanuit een strikt onpartijdige en neutrale positie, te zorgen dat alle belangen op tafel komen en er op te letten dat beide partners aan bod komen. Als er kinderen betrokken zijn, zal ik hun belang extra bewaken- en in zoverre wel partijdig zijn.

Verslagen

Doorgaans maakt de scheidingsmediator uit Leerdam van ieder gesprek een verslag, dat ter goedkeuring aan de partners voorlegt wordt. Verslagen vallen onder de vertrouwelijkheid.

Einde scheidingsmediation en procedure

Het echte mediationdeel van de begeleiding eindigt op het moment van ondertekening van het (echt)scheidingsconvenant (en ouderschapsplan). Daarna schakelt de scheidingsmediator een advocaat in om het gemeenschappelijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. De uitspraak volgt meestal binnen 4 weken en noch de partners, noch eventuele kinderen hoeven bij de rechtbank te komen. Van dit laatste deel zijn de kosten van te voren duidelijk.

Scheiden met kinderen

Mensen die gaan scheiden komen vaak in een van de moeilijkste periodes van hun leven terecht. Vooral als er kinderen bij betrokken worden. Een periode waarin emoties zoals verdriet, wrok, agressie verlatenheid, jaloezie, wantrouwen, schuld, angst en machteloosheid boven komen. Met je partner praten lijkt onmogelijk geworden. In deze verwarring is het moeilijk om goede beslissingen over je eigen toekomst te nemen. En wat is het beste voor de kinderen? Ouders scheiden van elkaar, niet van hun kinderen. Hoe kunnen de gevolgen van een echtscheiding beperkt blijven?

Impact van een scheiding bij kinderen

Een echtscheiding is voor ieder kind een ingrijpende gebeurtenis, het gezin krijgt te maken met veel veranderingen en onzekerheden. Vanaf het eerste moment dat er sprake is van een scheiding in Leerdam is het belangrijk om te praten over wat er binnen het gezin gaat veranderen. Praten over gevoelens met betrekking tot de scheiding is een belangrijke voorwaarde voor kinderen om alles te kunnen accepteren en verwerken. Een kind durft soms zijn/haar gevoel te uiten omdat het bang is om één of beide ouders te kwetsen. Een loyaliteitsconflict ligt op de loer en kan grote emotionele schade aanrichten. U dient zich er dus van bewust te zijn dat u zich niet als ex-partners jegens elkaar moet gedragen, maar als ouders van uw kinderen.

Kinderen en scheiding | Doen.

 • Maak samen duidelijke en vooral praktisch uitvoerbare afspraken en leg deze vast in een ouderschapsplan;
 • Houd u strikt aan de gemaakte afspraken in het ouderschapsplan;
 • Blijf goed met elkaar communiceren en informeer elkaar regelmatig;
 • Zorg ervoor dat de kinderen met beide ouders regelmatig contact hebben;
 • Informeer de school, zodat de leerkrachten op de hoogte zijn van de scheiding;
 • Vertel samen aan uw kinderen dat u gaat scheiden. Draai er niet omheen maar wees duidelijk en eerlijk;
 • Doe moeite om de relatie met uw kind(eren) in stand te houden en geef nooit op;

Kinderen en scheiding | Niet doen.

 • Zorg ervoor dat uw kinderen niet worden betrokken bij of worden geconfronteerd met uw conflicten;
 • Gebruik geen geweld en/ of bedreigingen;
 • Belast de kinderen niet met uw eigen problemen en gebruik ze niet als doorgeefluik;
 • Niet negatief over de andere ouder praten in het bijzijn van uw kind(eren);
 • Geef niet teveel verantwoordelijkheden die niet passend zijn bij de leeftijd van het kind;
 • Geef ruimte zodra zij contact willen hebben met de andere ouder;
 • Blijf geruime tijd terughoudend in het voorstellen van uw kind(eren) aan een eventuele nieuwe partner;

Hulp van de juiste scheidingsbemiddelaar

Onpartijdigheid en vakbekwaamheid zijn vereisten om (ex)partners op een goede manier om de tafel te krijgen. Advocaten kunnen behulpzaam zijn bij het zoeken naar oplossingen bij juridische en zakelijke conflicten over bijvoorbeeld het verdelen van bezit en het regelen van financiën. Voor beslissingen die sterk emotioneel geladen zijn en waar de gevolgen op het relationele en sociale vlak voelbaar zijn, ligt bemiddeling door een gespecialiseerde psycholoog meer voor de hand. De psycholoog kan de ouders bijvoorbeeld helpen op zoek te gaan naar een zorg- en omgangsregeling waar zowel de ouders als de kinderen, goed mee kunnen leven.

Verdeling van pensioen?

Bij een scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of wanneer er tijdens een samenleving in een samenlevingscontract afspraken zijn gemaakt over de verdeling van het pensioen, heeft u te maken met de Wet Verevening Pensioenrechten. Het pensioen dat u tijdens uw huwelijk of samenleving heeft opgebouwd moet in principe tijdens een scheiding worden verdeeld. Volgens de wet is het ook mogelijk dat u samen een andere keuze maakt. Er zijn verschillende manier hoe het ouderdomspensioen kan worden verdeelt.


Vergelijk uurtarieven van scheidingsmediators

> Vraag nu offertes aan!

Een offerteaanvraag is gratis en verplicht u tot niets.


Standaard verdeling van pensioen bij scheiding

Wanneer één van de gescheiden partners de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zal de helft van het opgebouwde oudedagsvoorziening over de jaren dat het huwelijk of de samenleving heeft geduurd, worden uitbetaald aan de andere partij. Zodra de ander met pensioen gaat, zal de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen worden uitgekeerd aan de andere partij.

Andere verdeling van het pensioen

U kunt ook samen een andere procentuele verdeling afspreken over hoe het pensioen tussen u beiden zal worden verdeeld.

Afzien van pensioenverdeling

Wanneer u een gelijkwaardig pensioen hebt opgebouwd of u heeft de mogelijkheid om het verschil met elkaar te verrekenen, dan kunt u ervoor kiezen dat u beiden afziet van pensioenverdeling.

Verdeling van pensioen is niet van toepassing

Verdeling van de oudedagsvoorziening is niet van toepassing als: u het pensioen heeft opgebouwd na uw scheiding; Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap; Wanneer u niet bent getrouwd, geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan en geen afspraken heeft gemaakt in een notarieel samenlevingscontract.

Na scheiding de pensioenuitvoerders informeren

Na uw scheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap dient u binnen twee jaar, de betreffende pensioenuitvoerders te informeren over de keuze van uw pensioenverdeling. U moet het formulier mededeling verdeling van pensioen bij scheiding volledig invullen en beiden ondertekenen. Dit formulier moet samen met een gewaarmerkte kopie van het echtscheidingsconvenant of notariële akte worden opgestuurd naar de betreffende pensioenverleners. Voor meer informatie kunt u ook de brochure lezen van de rijksoverheid Verdeling pensioen bij echtscheiding.

Alimentatie, kinderalimentatie en partneralimentatie

Alimentatie is afhankelijk van behoefte en beschikbare draagkrachtruimte. De hoogte van alimentatie kan worden berekend door zogenaamde draagkrachtberekeningen. Bij veranderende omstandigheden kan een herberekening van de alimentatie worden verzocht. Deze zogenaamde draagkrachtberekening kan een scheidingsmediator uit Leerdam voor u verzorgen.

Kinderalimentatie gaat voor op partneralimentatie

Zodra er draagkrachtruimte is voor alimentatie zal eerst de kinderalimentatie worden bepaald. De Nibud tabellen worden gebruikt om de behoefte van de kinderen vast te stellen. Tremanormen worden gebruikt om te bepalen wat wel en niet mag worden meegenomen. Wanneer de kinderalimentatie is vastgesteld, kan partneralimentatie worden berekend.


scheiden Leerdam

Kinderalimentatie eindigt wanneer een kind 21 jaar is geworden. Partneralimentatie eindigt in principe na 12 jaar, maar partneralimentatie eindigt ook: wanneer de alimentatiegerechtigde niet meer behoeftig is; gaat samenwonen; of gaat hertrouwen. Wanneer u samen geen nageslacht heeft en niet langer dan 5 jaar met elkaar getrouwd bent geweest, eindigt de partneralimentatie na het aantal jaren dat u met elkaar getrouwd bent geweest.

Alimentatie geregistreerd partnerschap & samenleving

Zowel bij beëindiging van een geregistreerd partnerschap als bij beëindiging van een samenleving hebben gezamenlijke kinderen recht op kinderalimentatie. Bij beëindiging van geregistreerd partnerschap, hebben de partners net als bij het huwelijk te maken met de zogenaamde zorgplicht ook wel onderhoudsplicht genoemd. Wanneer samenleving wordt beëindigd, hebben de ex-partners alleen partneralimentatie verplichtingen ten opzichte van elkaar mits dit staat beschreven in het samenlevingscontract.

Geregistreerd partnerschap beëindigen

U wilt uw geregistreerd partnerschap beëindigen. Het liefst zo snel mogelijk en vooral niet te duur. U wilt ook dat de afspraken die gemaakt worden duurzaam zijn en u beiden de mogelijkheid bieden een nieuw leven op te bouwen, zonder terug te blijven komen op het verleden. Als u geen minderjarige kinderen heeft en u beide tot overeenstemming kunt komen over hoe jullie uit elkaar willen gaan, hoeven jullie niet via de rechter om beëindiging te verzoeken.

De scheidingsmediator helpt u tot afspraken te komen over de beëindiging. Het uiteindelijke resultaat is een convenant waar u beiden tevreden mee bent. Met dit convenant kunt u naar de notaris, die de beëindiging bekrachtigd.

Scheiden met minderjarige kinderen

Wanneer er kinderen in het spel zijn is het ook van groot belang dat u goede regelingen treft voor een gezamenlijk ouderschap en de onderlinge verdeling van de taken en de kosten. De wet schrijft voor dat u een ouderschapsplan [uitgaande link: rijksoverheid] opstelt. In uw geval dient via de rechter een beëindiging van het geregistreerd partnerschap aangevraagd worden. De scheidingsmediators uit ons netwerk kunnen u tijdens het gehele traject begeleiden. Zo bespaart u de kosten van twee dure advocaten en maakt u afspraken die een rustigere toekomst bewerkstelligen.

Ouderschapsplan opstellen

Als u en uw ex-partner kinderen hebben en uit elkaar gaan dan zijn jullie wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan staan alle afspraken rondom de kinderen. Dit kan een beknopt- of uitgebreid document zijn. Er moet in elk geval instaan hoe de zorg en opvoeding is verdeeld, hoe en hoe vaak u elkaar informeert over het kind, hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke keuzes zoals een schoolkeuze en hoe de kosten van de verzorging en opvoeding worden verdeeld. Om te zorgen dat kinderen niet het gevoel hebben dat ze klem zitten tussen een strijd van hun ouders is het belangrijk om uw kinderen te betrekken bij het opstellen van dit plan. Als u er samen niet uitkomt om dit ouderschapsplan op te stellen dan kan een mediator een mooie uitkomst zijn.

Samenwonen en uit elkaar

Samenwonen lijkt steeds vaker op getrouwd zijn. Er is dan ook vaak sprake van een gezamenlijke rekening, fiscaal partnerschap, samen een koopwoning gekocht en kinderen. Uit elkaar gaan is dan niet zo eenvoudig als “simpelweg de relatie beëindigen” en beiden uw eigen weg gaan. Er moet veel geregeld worden. Zeker ten aanzien van de kroost moeten er goede regelingen gemaakt worden.
Met hulp van de scheidingsmediator in Leerdam worden deze opgenomen in een convenant. Met deze overeenkomst kunt u naar de notaris om het samenlevingscontract te laten beëindigen. Tussenkomst van de rechter is niet nodig. Zo kunt u met een goede basis uit elkaar en beiden een nieuwe toekomst opbouwen.

Samen het gesprek aan met scheidingsmediator


Bij scheidingsbemiddeling in Leerdam gaan beide partners samen het gesprek aan, onder begeleiding van de scheidingsmediator. Tijdens deze gesprekken wordt er aandacht gegeven aan de emotionele kant van de echtscheiding en worden er afspraken gemaakt voor de verdeling en de toekomst. In tegenstelling tot het inhuren van twee advocaten, waarbij beide partijen als tegenstanders tegenover elkaar komen te staan, wordt er ruimte gecreëerd voor communicatie. Zo ontstaat er een overeenstemming waar beide partijen zich in kunnen vinden. Het doel is om een duurzame basis op te bouwen waar de regelingen in het scheidingsconvenant gerespecteerd en nageleefd worden.

scheiden met mediator

Kwaliteit staat voorop

Voor u is het belangrijk dat er afspraken worden gemaakt die langere tijd houdbaar zijn en door beide ex-partners gedragen kunnen worden. In ons netwerk staan de beste scheidingsbemiddelaars voor u klaar. Een grote groep van deze mediators voldoen aan de gestelde eisen van de Mediation federatie Nederland (MfN) en hebben zich gespecialiseerd in scheidingsbemiddeling volgens de gestelde normen en kenniseisen. Daarnaast zijn het allemaal geregistreerde mediators, zodat u weet dat de communicatie tussen u beiden op de meest soepele manier zal verlopen.

Wat kost een scheidingsmediator in Leerdam?


Naast het voordeel dat de afspraken in het scheidingsconvenant duurzaam zijn, blijken de kosten van de echtscheiding vele malen lager te zijn. Twee advocaten inhuren tegen een tarief van gemiddeld €200,- excl. BTW per uur loopt snel op tot rekeningen ver boven de €10.000,- p.p. Het inschakelen van een scheidingsmediator in Leerdam is veel voordeliger omdat het uurtarief gemiddeld lager ligt en scheidingsmediation vaak veel sneller gaat. Bovendien kunnen de kosten gedeeld worden door beide partijen. Dankzij onze offerteservice krijgt u een goed inzicht in de kosten van een scheidingsmediator voordat u deze inhuurt. Zo bespaart u al tot wel 40% ten opzichte van iemand die niet deze kennis heeft.

Vergelijk uurtarieven van scheidingsmediators

> Vraag nu offertes aan!

Een offerteaanvraag is gratis en verplicht u tot niets.


Mediation met toevoeging

De overheid helpt mensen met een lager inkomen, zodat zij ook gebruik kunnen maken van rechtshulp en mediators. Deze subsidie wordt ook wel een Toevoeging genoemd en wordt door de scheidingsbemiddelaar bij de Raad voor Rechtsbijstand voor u aangevraagd. Hoeveel de toevoeging is om te kunnen scheiden met een mediator is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Samen met de mediator kunt u de mogelijkheden bespreken. Indien u niet in aanmerking komt voor subsidie, betaalt u het normale tarief voor scheidingsbemiddeling. Doordat de toevoeging persoonsgebonden is, kan het voor komen dat de ene partner in Leerdam wel subsidie ontvangt en de andere niet.

Scheidingsbemiddeling, afgestemd op wat ú nodig heeft

De ene scheiding is de andere niet. Iedereen heeft andere omstandigheden en dus ook een specifieke scheidingsbemiddeling nodig. Welke elementen binnen de scheidingsbemiddeling voor u nodig zijn is afhankelijk van;

 • of u minderjarig(e) kinderen heeft
 • of u een koopwoning of huurwoning heeft
 • of u beiden een inkomen geniet
 • of u gehuwd, geregistreerd Partner of samenwonend bent
 • of u de gesprekken op neutrale grond wilt voeren of liever bij u thuis
 • of u gesprekken met de scheidingsbemiddelaar nodig heeft

Zelf regelen, kan dat?

Het kan voorkomen dat u beiden op goede voet uit elkaar gaat en de communicatie nog optimaal is. Als u in dit geval geen behoefte heeft aan gesprekken met de scheidingsmediator uit Leerdam bieden sommige mediators u de mogelijkheid om de scheiding volledig digitaal en per post af te wikkelen. Het is dan weel noodzakelijk dat u samen overeenstemming kunt bereiken over de verdeling van de boedel en/ of woning en de alimentatie. De scheidingsmediator kan dan onder andere voor u verzorgen: indien gewenst, een kennismakingsgesprek met de scheidingsbemiddelaar, het opstellen van het convenant, het opstellen van een eventueel ouderschapsplan, een alimentatieberekening en de aanvraag indienen bij de rechtbank.

Kies voor een scheidingsmediator uit Leerdam!


Nogmaals kort de belangrijkste voordelen van scheidingsmediation op een rijtje:

 • u beslist zelf over uw eigen toekomst en die van de kinderen
 • de overeenkomst wordt op uw eigen situatie afgestemd
 • de kosten worden binnen de perken gehouden
 • lange escalerende procedures worden zoveel mogelijk voorkomen
 • er brandt geen juridische strijd los.


Vergelijk uurtarieven van scheidingsmediators

> Vraag nu offertes aan!

Een offerteaanvraag is gratis en verplicht u tot niets.Binnengekomen op: januari 13, 2022

Een goede mediator gevonden!

Mijn man en ik hebben besloten, na lang wikken en wegen, om toch een eind aan onze relatie te maken. 12 jaar waren we bij elkaar waarvan 4 gelukkig getrouwd en 2 kinderen. De koek was op zoals ze dat zo mooi zeggen en nu willen we alles goed geregeld hebben. Vanwege de kosten gekeken naar een scheidingsmediator gekeken. De offerteservice is handig en maakt de prijzen inzichtelijk, top!

Offerte aangevraagd door Anoniem

Goede begeleiding bij een zware tijd

Een scheiding is heel vervelend. Maar dankzij de goede begeleiding en ondersteuning van de scheidingsmediator is het ons gelukt om de scheiding goed af te sluiten. Door zijn begrip, empathie en deskundige manier van werken hebben we de scheiding tot een goed einde kunnen brengen. Het was plezierig om met hem te werken in deze turbulente, zware tijd.

Offerte aangevraagd door: Petra S.


Binnengekomen op: januari 16, 2022

Snel 4 offertes ontvangen!

Nadat het hoge woord eruit was dat mijn partner en ik gaan scheiden zijn we met een goed glas wijn bij elkaar gaan zitten om te bespreken hoe we de dingen willen regelen. Voor ons kind willen we een goed ouderschapsplan op laten stellen. Gelukkig kunnen we nog goed met elkaar door een deur en daarom leek scheidingsmediation een goed idee. Via Google deze website gevonden en snel 4 offertes ontvangen van mediators in de buurt.

Offerte aangevraagd door: Richard en Manuela

Prettig en professioneel

De mediator was professioneel, rustig en een prettige gesprekspartner. In deze chaotische tijd waardeerden we de begeleiding van haar enorm. Zij creëert een situatie van harmonie en veiligheid, waardoor we echt tot de kern van het probleem kwamen. Ze werkt accuraat en is zowel telefonisch als per mail zeer goed bereikbaar. Binnen 24 uur hadden we altijd een bericht terug.

Offerte aangevraagd door: E. en I. de Wit


Binnengekomen op: januari 11, 2022

Goede service om te vergelijken!

Mijn man en ik hebben al jarenlang een steeds slechter wordende relatie. Afgelopen maand hebben we besloten om er na 7 jaren een eind aan te breien. Na 3 jaar relatie zijn we samen gaan wonen en geregistreerd partners geworden. Dit maakte financieel de dingen net even wat makkelijker omdat we ook samen een huis hebben. Nu we uit elkaar gaan willen we ook financieel goed uit elkaar gaan, via internet deze service gevonden. Makkelijk en snel de uurtarieven van scheidingsmediators kunnen vergelijken!

Offerte aangevraagd door: mevr. Janssens

Begrijpelijke uitleg, zeer fijn!

In het begin zag ik heel erg op tegen het regelen van de scheiding. Ik wist niet goed waar ik moest beginnen. Maar gelukkig heeft een vriendin mij gewezen op scheidingsmediation. Ze gaf ons deze website als tip en via de offertedienst een mediator gevonden die ons heel goed door het gehele proces van scheiden heeft geleid. Hij legde in begrijpelijke taal uit wat de mogelijkheden waren om het financieel, zakelijk, fiscaal en juridisch zo gunstig mogelijk te regelen. Bijvoorbeeld bij de verdeling van het vermogen, het huis enz. Ook de uitleg over de alimentatieberekening was zeer begrijpelijk. Het was ook prettig dat er extra persoonlijke aandacht uit ging naar de zorg voor onze kinderen. Zeer fijn!

Offerte aangevraagd door: Joke A.
Plaatsen in de gemeente Vijfheerenlanden

Steden: Ameide · Leerdam · Vianen
Dorpen: Everdingen · Hagestein · Hei- en Boeicop · Hoef en Haag · Kedichem · Leerbroek · Lexmond · Meerkerk · Nieuwland · Schoonrewoerd · Tienhoven aan de Lek · Zijderveld
Website van de gemeente Vijfheerenlanden
Omliggende gemeenten: Lopik, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Culemborg (GLD), West Betuwe (GLD) en Molenlanden (ZH)Enkele mediators in Utrecht:

Compass Familierecht Advocaten en Mediators

Spoorstraat 2
3743 EG Baarn
Nederland

Geschilmediation

Utrechtse Straatweg 11
3421 GL Oudewater
Nederland

Prins advocatuur & Mediation

Appelvink 1D
3435 RX Nieuwegein
Nederland


Contact

Scheidenmettact.nl

Kromme Nieuwegracht 3-5
3512 HC Utrecht
Nederland
info@scheidenmettact.nl